Ngày đăng: 16/07/2022 - Lượt xem: 1,543

Căn cứ vào công văn số 575-CV_HĐHDVN về việc hướng dẫn hỗ trợ từ quỹ Dương Huy Đỉnh năm 2022, HĐHD tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ như sau:

Người họ Dương đủ điều kiện và mong muốn nhận hỗ trợ từ quỹ Dương Huy Đỉnh (xin xem phần nội dung phía dưới) và liên hệ với Hội Đồng Họ Dương cấp huyện hoặc ban liên lạc cấp phường - xã để nộp hồ sơ. 

Bà con có thể tìm các đầu mối liên lạc tại đây.